Perspective - by Katie Wood
Glasgow - Cultural Ambassador from the West
January Edition

Teichibh, imichibh gu luath, rachibh domhain a ghabhail comhnuidh, O a luchd-aiteachaidh Hasoir, deir an Tighearn: oir ghabh Neuchadnessar righ Bhabiloin comhairie 'nur n-aghaidh, agus dhealbh e innleachd 'nur n-aghaidh.

Agus bithidh Hasor 'na ionad-comhnuidh dhragon, 'na fhasach bithbhuan; cha ghabh duine comhnuidh an sin, ni mo theid mac duine gu fuireach air chuairt ann.

Teichibh, imichibh gu luath, rachibh domhain a ghabhail comhnuidh, O a luchd-aiteachaidh Hasoir, deir an Tighearn: oir ghabh Neuchadnessar righ Bhabiloin comhairie 'nur n-aghaidh, agus dhealbh e innleachd 'nur n-aghaidh.

Agus bithidh Hasor 'na ionad-comhnuidh dhragon, 'na fhasach bithbhuan; cha ghabh duine comhnuidh an sin, ni mo theid mac duine gu fuireach air chuairt ann. Agus bithidh Hasor 'na ionad-comhnuidh dhragon, 'na fhasach bithbhuan; cha ghabh duine comhnuidh an sin, ni mo theid mac duine gu fuireach air chuairt ann.

Teichibh, imichibh gu luath, rachibh domhain a ghabhail comhnuidh, O a luchd-aiteachaidh Hasoir, deir an Tighearn: oir ghabh Neuchadnessar righ Bhabiloin comhairie 'nur n-aghaidh, agus dhealbh e innleachd 'nur n-aghaidh.

Agus bithidh Hasor 'na ionad-comhnuidh dhragon, 'na fhasach bithbhuan; cha ghabh duine comhnuidh an sin, ni mo theid mac duine gu fuireach air chuairt ann.

Agus bithidh Hasor 'na ionad-comhnuidh dhragon, 'na fhasach bithbhuan; cha ghabh duine comhnuidh an sin, ni mo theid mac duine gu fuireach air chuairt ann.

Teichibh, imichibh gu luath, rachibh domhain a ghabhail comhnuidh, O a luchd-aiteachaidh Hasoir, deir an Tighearn: oir ghabh Neuchadnessar righ Bhabiloin comhairie 'nur n-aghaidh, agus dhealbh e innleachd 'nur n-aghaidh.

Agus bithidh Hasor 'na ionad-comhnuidh dhragon, 'na fhasach bithbhuan; cha ghabh duine comhnuidh an sin, ni mo theid mac duine gu fuireach air chuairt ann.

Agus bithidh Hasor 'na ionad-comhnuidh dhragon, 'na fhasach bithbhuan; cha ghabh duine comhnuidh an sin, ni mo theid mac duine gu fuireach air chuairt ann.

>> NEXT ARTICLEKatie's Column


January Edition

Glasgow - Cultural Ambassador


Subscribe
Subscribe now and win one of five travel books by Katie Wood:

Name:

Email:


  

--
Produced by
Expressmedia
© 2000